Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

ประวัติสังฆมณฑลนครสวรรค์การส่งต่อภารกิจเพื่อการดูแลประชากรของพระเจ้า
                    พระคุณเจ้ามารี  มีแชล  ลังเยร์  (Marie Michel Langer)  ได้ปกครองดูแลสังฆมณฑลนครสวรรค์เป็นเวลา 9 ปี จึงได้ขอลาพัก เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ ประกอบกับสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2 มีเจตนารมณ์ที่มุ่งส่งเสริมประมุขเขตมิสซังให้เป็นคนพื้นเมือง
พระคุณเจ้ามารี  มีแชล  ลังเยร์  (Marie Michel Langer)  มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง กับการได้ทำพิธีบวชพระสงฆ์สังฆมณฑลองค์แรก เมื่อวันที่  10  ธันวาคม  ค.ศ.1975  (ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระคุณเจ้ามารี  มีแชล  ลังเยร์  Marie Michel Langer) คือ คุณพ่อเบเนดิกต์  มนัส  ศุภลักษณ์  สัตบุรุษวัดนักบุญอันนา  นครสวรรค์               เมื่อพระคุณเจ้ามารี  มีแชล  ลังเยร์  (Marie Michel Langer)  ขอลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ ในปี ค.ศ.1976 สภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยได้สนองเจตนารมณ์โดยดำเนินการทูลเสนอแด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปา  เปาโล ที่ 6   ให้ทรงแต่งตั้ง คุณพ่อยอแซฟ บรรจง อารีพรรค ขณะดำรงตำแหน่งอธิการสามเณราลัยแสงธรรม  สามพราน  (Lux  Mundi)  เป็นประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ สืบภารกิจต่อมา


                พระสังฆราช ยอแซฟ บรรจง  อารีพรรค  ประมุของค์ที่สอง  แห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ : ค.ศ.1976-1998 (พ.ศ.2519-2541)
                พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง   อารีพรรค   เกิดเมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม  ค.ศ.1927    ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี
ปี ค.ศ.1945 ได้สมัครเข้าสามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา
ปี ค.ศ. 1950  ศึกษาต่อที่กรุงโรม ณ Collegio Propaganda Fide
ปี ค.ศ.1956 ได้รับศีลบรรพชาเป็นพระสงฆ์ที่กรุงโรม
ปี ค.ศ.1957 กลับประเทศไทย  เริ่มงานอภิบาลในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และได้รับมอบหมายให้ตั้งคณะบราเดอร์ เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ เพื่อช่วยงานสังฆมณฑล ท่านทำงานในหน้าที่นี้ 7 ปี  
ปี ค.ศ.1964 ได้ไปศึกษาวิชาครู สาขาจิตวิทยา ที่นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย หลังจากจบการศึกษา ได้ฝึกงานต่อที่รัฐวิคตอเรีย นครเมลเบิร์นอีก 3 เดือน
ปี ค.ศ.1966 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น อธิการสามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปี ค.ศ.1969 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี เป็นเวลา 6 เดือน
ปี ค.ศ.1970 รับหน้าที่เป็นอาจารย์สอน ที่สามเณราลัยใหญ่ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ปี ค.ศ.1971 กลับเมืองไทย และช่วยพระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน เพื่อเตรียมการก่อสร้างสามเณราลัยแสงธรรม
ต้นปี ค.ศ.1972 รักษาการตำแหน่งอธิการสามเณราลัยใหญ่ ระดับประเทศ โดยขณะนั้นยังใช้สถานที่ ที่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปลายปี ค.ศ.1972 ย้ายสถานที่อบรมสามเณรใหญ่มาที่ สามเณราลัยแสงธรรม (Lux Mundi) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งถือว่าท่านเป็นอธิการสถาบันแสงธรรมเป็นคนแรก
วันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.1976 ได้รับแต่งตั้งจาก สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ให้เป็นพระสังฆราช ประจำสังฆมณฑลนครสวรรค์ แทนพระสังฆราชมารี มีแชล ลังเยร์ (Marie Michel Langer)  
วันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ.1976 ได้รับอภิเษก โดยพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ และเข้าดำรงตำแหน่งพระสังฆราช ประมุของค์ที่สอง  แห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์  ทำหน้าที่นายชุมพาบาลที่คอยดูแลลูกแกะด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ด้วยคติพจน์ ที่ว่า “ที่ไหนมีรัก ที่นั่นมีพระเจ้า” UBI CHARITAS ET AMOR DEUS IBI EST


การสืบสานภารกิจงานแพร่ธรรม
        พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค ได้ส่งเสริมงานแพร่ธรรม ทั้งในด้านการบุกเบิกสถานที่ใหม่    และงานอภิบาลดูแลรักษากลุ่มคริสตชน ให้มีความเชื่อมั่นคง โดยการสรรหาบุคลากรเพื่อร่วมงานแพร่ธรรมเพิ่มมากขึ้น จากคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส  คณะสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  พระสงฆ์จากสังฆมณฑลจันทบุรี  ภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  ภคินีคณะรักกางเขน จันทบุรี และครูคำสอน นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ นักบวชมากขึ้น โดยส่งสามเณรเข้ารับการอบรม ที่สามเณราลัยยอแซฟ สามพราน ซึ่งมีพระสงฆ์ที่ได้รับการบวชในวาระสมัยของท่าน ได้แก่

    คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ อุดมศักดิ์ วงษ์วุฒิพงษ์ (โอนจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)
    คุณพ่อราฟาแอล มนตรี เพียรรุ่งเรือง
    คุณพ่อยอแซฟ สำราญ ลออสิทธิภิรมย์
    คุณพ่อเบเนดิกต์ ศิริชาญ เอียงผาสุข
    คุณพ่อมีคาแอล พิทักษ์ ศิลาโคตร
    คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์
    คุณพ่อเปาโล ธวัช สิงห์สา
    คุณพ่อเปโตร ศักดา กล่ำชัย
    คุณพ่อผจญ คีรีอำรุง
    คุณพ่อโทมัส ประเสริฐ หินฝนทอง
    คุณพ่อยอห์น สัญญา สิงห์สา

        นอกจากนี้ยังได้อนุมัติการก่อสร้างอาคารที่พักพระสงฆ์ และวัดหลังใหม่ขึ้นหลายแห่ง เช่น  วัดนักบุญลูกา บางขาม จ. ลพบุรี วัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ตาก วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ คลองลาน วัดแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล บ้านแม่พืช รวมไปถึงวัดที่อยู่บนดอยจำนวนมาก ตลอดจนได้อนุมัติสร้างโรงเรียน ยอแซฟ พิจิตร และ โรงเรียนพระกุมารเยซูสิงห์บุรี เป็นต้น  

         พระคุณเจ้า ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค ได้บูรณาการระบบการทำงานของสังฆมณฑลในรูปคณะกรรมการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ให้ความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมกระแสเรียก การเป็นผู้รับใช้ของพระศาสนาจักรโดยตรง ด้วยการอนุมัติ การสร้าง สามเณราลัย จอห์น ปอล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ และความหวังของสังฆมณฑล การเตรียมการในเรื่องนี้ พระคุณเจ้าได้ส่ง คุณพ่อเบเนดิกต์ ศิริชาญ เอียงผาสุข ไปศึกษาชีวิตจิต ที่กรุงโรม  

         พระคุณเจ้า ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค ปฏิบัติภารกิจในฐานะประมุข แห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นเวลา 22 ปี  จึงขอลาพักเกษียนจากตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ในปี ค.ศ.1998 (พ.ศ.2541) ในขณะที่มีอายุได้ 72 ปี
หลังจาก พระคุณเจ้า ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค ลาพักเกษียนจากตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ ท่านได้พำนักอยู่ที่ บ้านทรงไทย ภายในบริเวณสามเณราลัย จอห์น ปอล  จังหวัดนครสวรรค์ และยังทำน้าที่  เป็นที่ปรึกษาของ สามเณราลัย และคุณพ่อวิญญาณรักษ์ ของสามเณร ในเวลาต่อมา

              พระสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุของค์ที่สาม  แห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์  ค.ศ.1999-2005 (พ.ศ.2542-2548)
หลังจาก พระคุณเจ้า ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค ลาพักเกษียนจากตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ทรงโปรดเลือก คุณพ่อหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นพระสังฆราช โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.1998 เพื่อสืบต่อภารกิจการทำหน้าที่นายชุมพาบาลในการปกครองดูแล และสานต่องานการพัฒนาสังฆมณฑลนครสวรรค์
พระคุณเจ้า หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์  เกิดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ.1942 (พ.ศ.2485)  ที่บ้านหนองแสง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม   เข้าศึกษาที่ สามเณราลัยฟาติมา  ท่าแร่ ในปีค.ศ.1945-1963 (พ.ศ.2497-2506)  เข้าศึกษาที่ Collegio Propaganda Fide กรุงโรม ปี ค.ศ.1963-1970 (พ.ศ.2506-2513)  บรรพชาเป็นพระสงฆ์  วันที่ 17 พฤษภาคม  ค.ศ.1970 (พ.ศ.2513) ที่กรุงโรม โดยสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล  ที่ 6
พระคุณเจ้า หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ.1999  และได้ทำหน้าที่นายชุมพาบาลในการปกครองดูแล และสานต่องานการพัฒนาสังฆมณฑลนครสวรรค์ ด้วยคติพจน์ที่ว่า “พระอาณาจักรจงมาถึง”  ADVENIAT  REGNUM  TUUM
ภารกิจและงานการพัฒนา ในฐานะประมุของค์ที่ 3 แห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์

พระคุณเจ้า หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ได้สานงานต่อ และได้พัฒนางานในสังฆมณฑล ในหลายด้านด้วยกัน ได้แก่

    จัดทำคู่มือทิศทางงานอภิบาลของสังฆมณฑลนครสวรรค์
    ส่งเสริมสนับสนุนให้พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสที่ทำงานในสังฆมณฑลฯ ได้เรียนรู้ประสบการณ์การจัดกลุ่มคริสตชนย่อย (Basic Ecclesial Community : BEC)  ที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
    ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง กลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน โดยจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ครู และคณะนักบวชที่ทำงานในสังฆมณฑล
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์พื้นเมืองไปศึกษาต่อที่กรุงโรม
    อนุมัติและร่วมก่อสร้างอารามคาร์แมล  นครสวรรค์
    ส่งเสริมสนับสนุนให้ก่อตั้ง คณะเซอร์ร่า กลุ่มสตรี สุขอนามัย ส่งเสริมชีวิตครอบครัว และ กลุ่มคริสตชนย่อยให้แพร่หลายในสังฆมณฑลฯ
    อนุมัติให้สร้างวัดใหม่ ได้แก่
        วัดนักบุญหลุยส์กษัตริย์  บ้านเลโค๊ะ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
        วัดนักบุญยอแซฟ  บ้านเบือล่าพอ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
        วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
        วัดพระมหาไถ่ บ้านขุนห้วย อำเภอแม่สอด และวัดบนดอยเขตแม่สอด เขตแม่ระมาด และเขตท่าสองยาง จังหวัดตาก
        วัดอัครเทวดาคาเบรียล บ้านสันติสุข อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
        วัดนายชุมพาบาลที่ดี อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
        วัดอัครเทวดามีคาแอล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
    ด้านการศึกษา ได้สนับสนุนให้สร้างอาคารเรียนของโรงเรียนสังฆมณฑล ได้แก่
        โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก
        โรงเรียนยอแซฟพิจิตร  จังหวัดพิจิตร
        โรงเรียนพระกุมารสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
        โรงเรียนภัทรวิทยา แม่สอด จังหวัดตาก
        โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์
    จัดระเบียบการบริหารโรงเรียนของสังฆมณฑลใหม่ เพื่อให้ทุกโรงเรียนนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติเหมือนกัน
    จัดตั้งศูนย์ฟรังซิสเซเวียร์ ที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อให้เด็กชาวเขาได้มาพักและไปศึกษาต่อที่โรงเรียนใกล้เคียง
    พัฒนาสามเณราลัย จอห์น ปอล ให้พร้อมสำหรับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
    บวชพระสงฆ์ของสังฆมณฑล 4  องค์ ได้แก่  คุณพ่อลูกา สันติ  ปิตินิตย์นิรันดร์  คุณพ่อเปโตร ทรงธรรม   สินเจริญ     คุณพ่ออิกญาซิโอ ชวินทร์  เสงี่ยมแก้ว     และคุณพ่อเปาโล พงศ์ศักดิ์   เสงี่ยมแก้ว

    จัดพิมพ์หนังสือต่าง ๆ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อใช้ในพิธีกรรม การสอนคำสอน และงานอภิบาล ได้แก่  หนังสือคำสอนคาทอลิก  หนังสือภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ  บทเพลงสดุดีประจำวันอาทิตย์ ปี A B C บทเพลงสดุดีประจำวันธรรมดา ปี่คู่ และ ปีคี่  บทเพลงสดุดีมิสซาวันธรรมดาในเทศกาล และหนังสือพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นต้น

พระคุณเจ้า หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ได้สานต่อภารกิจ และงานการพัฒนา ในฐานะประมุของค์ที่ 3 แห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นเวลา 6 ปี

               ในปี ค.ศ. 2005 พระคุณเจ้า หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอัครสังฆราช ประจำสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง   และต่อมาคณะที่ปรึกษามีมติให้    คุณพ่อเบเนดิกต์ ศิริชาญ  เอียงผาสุข  ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาการสังฆมณฑล จนถึงปัจจุบัน สังฆมณฑลนครสวรรค์ : ปัจจุบัน  สังฆมณฑลนครสวรรค์  มีเขตพื้นที่ครอบคลุม 13 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร ชัยนาท ตาก พิจิตร พิษณุโลก  เพชรบูรณ์ ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สุโขทัย อุทัยธานี และอุตรดิตถ์  ซึ่งมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 93,547 ตารางกิโลเมตร (มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในจำนวนพื้นที่ทั้งหมดของสังฆมณฑลในประเทศไทย) มีจำนวนประชากร 8,326,052 คน จำนวนคาทอลิก 14,037 คน  หรือร้อยละ 0.16 และประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนคริสตชนเป็นชาวไทยภูเขา  โดยส่วนใหญ่เป็น ชนเผ่าปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง)  เผ่าม้ง  เผ่าอาข่า  เผ่าเย้า เผ่ามูเซอ เผ่าลีซอ ดังนั้นจึงได้แบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 เขต เพื่อความเหมาะสมกับงานแพร่ธรรม  จำแนกพื้นที่จังหวัดตามการแบ่งเขต ดังนี้
เขต 1   จังหวัดนครสวรรค์  อุทัยธานี  ชัยนาท  สิงห์บุรี  สระบุรี  ลพบุรี  และเพชรบูรณ์ตอนล่าง
เขต 2   จังหวัดพิจิตร  พิษณุโลก  กำแพงเพชร  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  และเพชรบูรณ์ตอนบน
เขต 3   จังหวัดตาก

วัดในเขตพื้นที่สังฆมณฑลนครสวรรค์(โดยพิจารณาวัดที่มีพระสงฆ์ประจำ)

เขต 1  จังหวัด  นครสวรรค์  อุทัยธานี  ชัยนาท  สิงห์บุรี  สระบุรี  ลพบุรี  และเพชรบูรณ์ตอนล่าง                                                     
เขต 2 จังหวัด  พิษณุโลก  พิจิตร   กำแพงเพชร  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  และ  เพชรบูรณ์ตอนบน                       
เขต 3   จังหวัด  ตาก                  

Search

Latest Update!!!

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ