ชื่อ - สกุล

บาทหลวงยัง จักแมง

วัน เดือน ปี เกิด

9 มกราคม 1922

วันเดือนปีบวช

21 ธันวาคม 1946

ตำแหน่ง

บ้านพักพระสงฆ์ สูงอายุสิเมโอน (หลังอารามคาแมล)

ที่อยู่

สำนักงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
69/39 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์  60000

เบอร์โทรศัพท์

036-222440

เบอร์โทรสาร

-