ชื่อ - สกุล

บาทหลวงโรแบรต์ ปีโยต์

วัน เดือน ปี เกิด

7 มีนาคม 1934

วันเดือนปีบวช

2 กุมภาพันธ์ 1959

ตำแหน่ง

บ้านพักพระสงฆ์ สูงอายุสิเมโอน (หลังอารามคาแมล)

ที่อยู่

สำนักงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
69/39 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์  60000

เบอร์โทรศัพท์

0-5626-1690

เบอร์โทรสาร

-