ชื่อ - สกุล

บาทหลวงมัทธิวอารี   วรศิลป์

วัน เดือน ปี เกิด

20 มิถุนายน 1933

วันเดือนปีบวช

27 ธันวาคม 1962

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดมาแตร์เดอี  อัสซุมตา

ที่อยู่

ถ.ทางหลวง  หมายเลขที่  21  ม.4  ต.ห้วยหิน  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  15130

เบอร์โทรศัพท์

0-3642-6037

เบอร์โทรสาร