ชื่อ - สกุล

บาทหลวงเบเนดิกต์ มนัส ศุภลักษณ์

วัน เดือน ปี เกิด

7 ธันวาคม 1949

วันเดือนปีบวช

10 ธันวาคม 1975

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดนักบุญมีคาแอล  (ลพบุรี)

ที่อยู่

84/8  ถ.นเรศวร  สี่แยกแอราวัณ
อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000

เบอร์โทรศัพท์

08-1887-3563

เบอร์โทรสาร

-