ชื่อ - สกุล

บาทหลวงยอห์นบัปติสต์ อุดม วงษ์วุฒิพงษ์

วัน เดือน ปี เกิด

5 มิถุนายน 1948

วันเดือนปีบวช

13 มกราคม 1979

ตำแหน่ง

 

ที่อยู่

 

เบอร์โทรศัพท์

081-9713585

เบอร์โทรสาร