Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

 
 
   
 

ชื่อ - สกุล

บาทหลวงยอแซฟ กุลบุตร ตรีมรรคา

วัน เดือน ปี เกิด

13 สิงหาคม 1969

วันเดือนปีบวช

24 พฤษภาคม 1998

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล แม่พืช

ที่อยู่

210 /4 หมู่  16  ต. คลองลานพัฒนา
 อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร 62180

เบอร์โทรศัพท์

081-829-5994

เบอร์โทรสาร

 

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ