Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

พระคัมภีร์ที่ฉันรัก ตอนที่ 12/2017 (19-03-2017)
โดย คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม


ผลิตรายการโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

พิจารณาบทอ่านและพระวรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค. 2017
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
(วันคล้ายวันสมณภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส)

บทอ่านที่ 1 – อพยพ 17:3-7
บทอ่านที่ 2 – โรม 5:1-2, 5-8
พระวรสารโดยนักบุญยอห์น 4:5-15, 19ข-26, 39ก, 40-42

ข้อคิด
การพบปะระหว่างพระเยซูเจ้ากับหญิงชาวสะมาเรียผู้นี้ ถือเป็นการพบปะที่ผิดปกติ เพราะชาวยิวจะไม่ติดต่อคบค้ากับชาวสะมาเรียเลย การพบปะครั้งนี้ทำให้หญิงชาวสะมาเรียได้รับสิ่งที่ประเสริฐที่สุด พระเยซูเจ้าทรงขอ (น้ำ) จากเธอก่อน ก่อนที่พระองค์จะประทาน (น้ำที่ให้ชีวิต) สิ่งที่ดีกว่าให้ เราเองมักจะอ้างว่าเราพบปะกับพระองค์บ่อย ๆ แต่ถามว่าเราได้พบพระองค์จริง ๆ หรือ? เมื่อพระองค์ขอบางอย่างจากเรา เราให้พระองค์ได้หรือเปล่า? หากพระองค์ขออะไรจากเรา ก็เพราะพระองค์มีบางสิ่งที่ดีกว่าจะมอบให้เราต่างหาก

 

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ