พระคัมภีร์ที่ฉันรัก ตอนที่ 15/2017 (09-04-2017)
โดย คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม


ผลิตรายการโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

พิจารณาบทอ่านและพระวรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 9 เม.ย. 2017
อาทิตย์มหาทรมาน – แห่ใบลาน

บทอ่านที่ 1 – อิสยาห์ 50:4-7
บทอ่านที่ 2 – ฟิลิปปี 2:6-11
พระวรสารโดยนักบุญมัทธิว 27:11-54

ข้อคิด
นักบุญเปาโลส่งจดหมายถึงคริสตชนชาวฟิลิปปีสอนพวกเขาว่า พระเยซูเจ้าทรงมีธรรมชาติเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ และเพื่อความรอดพ้นของมวลมนุษย์ พระองค์ทรงแสดงองค์ในธรรมชาติมนุษย์ ถ่อมองค์ยอมรับความตายแม้ความตายบนไม้กางเขน แต่พระเจ้าพระบิดาก็ยกพระองค์ขึ้นสูงส่ง เพื่อเทวดาบนสวรรค์และมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาบนแผ่นดินจะได้ร้องประกาศว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” การประกาศนี้ยังเป็นจริงในปัจจุบัน เช่นเดียวกับที่เป็นในคริสต์ศาสนายุคแรก