Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

พระคัมภีร์ที่ฉันรัก ตอนที่ 16/2017 (16-04-2017)
โดย คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม


ผลิตรายการโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

พิจารณาบทอ่านและพระวรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 16 เม.ย. 2017
สมโภชปัสกา – พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ

บทอ่านที่ 1 - กิจการ 10:34ก, 37-43
บทอ่านที่ 2 – โคโลสี 3:1-4
พระวรสารโดยนักบุญยอห์น 20:1-9

ข้อคิด
มารีย์ชาวมักดาลาและศิษย์ของพระเยซูเจ้า แม้ยังอยู่ในความหวาดกลัวและโศกเศร้าที่พระเยซูเจ้าถูกจับและถูกประหารชีวิต แต่ด้วยความผูกพันที่มีกับพระเยซูเจ้า ทำให้ต้องรีบและวิ่งไปยังพระคูหา และด้วยความผูกพันที่มนุษย์พอทำได้นี้เอง ได้นำไปสู่มิติแห่งความเชื่อและความหวังที่เป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า ขอให้เราเพิ่มพูนความผูกพันกับพระเยซูเจ้าและภาวนาขอความเชื่อ ทั้งในเวลาปกติและในเวลาที่ชีวิตของเราต้องเผชิญกับความเศร้าโศก ความกลัว และความผิดหวัง

 

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ