Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

0000000

อบรมเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธ์ระดับมัธยม บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม ได้จัดอบรมเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธ์ ที่ได้ทำการศึกษาในระดับ ปวช,ม.4-ม.6

 โรงเรียนสารสาสน์ฯและ เด็กในชุมชนชาวม้ง การจัดการอบรมครั้งนี้ร่วมกับศูนย์ฯ คพ.ทศพร นารินรักษ์ จัดที่วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย มีเด็กเข้ารับการอบรม 40 กว่าคนในหัวข้อ "เยาวชนกับงานจิตอาสาและการสร้างพลังสู่ความมีประสิทธิผล" (young volunteer spirit+the power to Effectiveness) การจัดการอบรมเด็กๆได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างพลังสู่ความมีประสิทธิผล,คพ.กุลบุตร ตรีมรรคา ได้สอนให้เยาวชนเข้าใจถึงข้อคิดและแนวคิด
เกี่ยวกับงานสานพลังจิตอาสาคาทอลิกเพื่อการอธิบาลและงานแพร่ธรรมจากข้อคำสอนใน พระคัมภีร์อย่างลึกซึ้ง จากนั้นภาคบ่ายคุณพ่อไพโรจน์ เกตุรัตน์ และทีมงานได้พาเยาวชนท่างานจิตอาสาคาทอลิกภาคปฏิบัติ โดยการทาสีรั้ววัด,ทำความสะอาดบริเวณรอบวัดจนถึงเย็น พวกเราทุกคนก็ไปพัก,อาบน้ำ,และทานอาหารเย็นอย่างอร่อยงานกลางคืน ครูเฟ่,ครูแสน ได้นำเกมส์ สร้างสีสัน นำความสนุก ความสุขให้กับน้องๆเยาวชน เล่นเกมส์ ร้องเพลงรอบกองไฟอย่างเป็นกันเอง เด็กเด็กทุกคนเข้ากันได้เป็นอย่างดี เป็นเพื่อนใหม่ที่ดีต่อกัน พวกเขาจะก้าวเดินหน้าทางการศึกษาด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอ จบงานคืนนี้เลี้ยงลูกชิ้น และกินราดหน้าอย่างมีความสุข นอนหลับฝันดีทุกๆคน ขอพระเจ้าอวยพร

 

 

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ