Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

9 2

โครงการยอแซฟ เติมสุขสมวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ ได้จัดกิจกรรม รดน้้ำอวยพรผู้สูงอายุ และให้ศีลให้พรลูกหลาน ประธานโดย พระคุณเจ้ายอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

 มุขนายกสังฆมณฑลนครสวรรค์ พร้อมกับอธิการบุญชอบ หัวใจ ซิสเตอร์ และคณะผู้บริหาร ครู และชุมชนพิจิตร จำนวนนับร้อยคน พร้อมทั้งมอบของขวัญเป็นกำลังใจให้พวกท่าน  เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ร่วมกับชุมชนผุ้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารวัดและโรงเรียน คณะครู นักเรียน และชุมชนยอแซฟพิจิตร ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจและสนับสนุนปัจจัยในกิจกรรมครั้งนี้  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2017 ณ โดมโรงเรียนยอแซฟพิจิตร (เครดิตภาพ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร)

000

 

 

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ