Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

00

เยาวชนคาทอลิก ห่วงใย ใส่ใจ เอื้ออาทร ผู้สูงวัย เด็กๆค่ายคำสอนเซนต์นิโกลาส จัดกิจกรรมไปเยี่ยมเยือน สวดภาวนา ขอพระอวยพร และให้กำลังใจผู้สูงวัย 5 กลุ่ม

 พร้อมทั้งขอพรในโอกาสนี้ด้วย ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ และความสัมพันธ์ในครอบครัว ตามนโยบายของสังฆมณฑลนครสวรรค์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมเหล่านี้ขึ้น 7 เมษายน 2017 (เครดิตภาพ: ค่ายคำสอนเขต2)

 

 

 

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ