11

วัดน.ยอแซฟพิจิตร+ แห่ใบลาน เตรียมเข้าสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์และสมโภชปัสกา 2017-04-09

 ฉลองธงชัยสู่การสมโภชปัสกา ถือกิ่งมะกอกไปรับเสด็จพระคริสตเจ้าเข้ากรุงเยรูซาเลม สู่สัปดาห์มหาทรมานของพระเยซูเจ้า พระผู้ไถ่ของชาวเรา