Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

6

พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และรื้อฟื้นศีลบวชสังฆมณฑลนครสวรรค์ 2017  พระคุณเจ้ายอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

 เป็นประธาน พร้อมกับคณะสงฆ์ในสังฆมณฑล นักบวชชาย-หญิง สัตบุรุษ เยาวชน พร้อมกับคณะครู มาร่วมพิธีกันคับคั่ง หลังพิธีมีพิธีรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่ และรับประทานเที่ยง โดยโรงเรียนลาซาลเป็นเจ้าภาพ  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2017 ณ วัดน้อยโรงเรียนลาซาล โชติรวี นครสวรรค์ (เครดิตภาพ คพ.สัญญา สิงห์สา)

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ