000

ค่ายคำสอนฤดูร้อน-เพชรบูรณ์ ที่โรงเรียนเซนต์โยแซฟศรีเพชร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มี.ค.-8 เม.ย.2017

 มีการเรียนการสอน และกิจกรรมที่หลากหลาย จัดพิธีโปรดศีลกำลังขึ้นเมื่อ 8 เมษายน 217 โดย พระสังฆราช ยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย (ภาพ Sirayu Top)