1

สวดพระเมตตาวันศุกร์ต้นเดือนและร่วมอวยพรวันเกิดให้กับผู้สูงอายุของวัดนักบุญลูกา บางขาม โดยมีคุณพ่อสุรเดช กิจเจริญ และคุณพ่อเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย 

 ร่วมสวดด้วย  ประจำเดือนเมษายน  ร่วมกับเด็กเยาวชนของวัด เมื่อ 7 เมษายน 2017 (ภาพข่าว Narisara Singsa ณ ศาลานักบุญลูกาและสวนศักดิ์สิทธิ์ ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู