0000

ประชุมมหาพรตงดเหล้าบุหรี่วิถีคาทอลิกไทยครั้งที่2 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2017   คณะทำงานโครงการมหาพรตงดเหล้าบุหรี่ วิถีคาทอลิกไทย สังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการครั้งที่ 2  เพื่อทบทวนและประเมินความก้าวหน้าครึ่งทางโครงการ รวมทั้งวางแผนงานอนาคตอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ 

 

และบูรณาการร่วมกันทั้ง 3 สังฆมณฑลนำร่องของโครงการ ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ซึ่ งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการลด ละ เลิกการดื่มและสูบของคริสตชนคาทอลิกไทย นำร่องใน 3 สังฆมณฑล ประกอบด้วย อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สังฆมณฑลอุดรธานี และสังฆมณฑลนครสวรรค์ โดยการสนับสนุนของ สสส. สำนัก 1 การจัดประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 11 คน นำโดย คุณพ่อ (บาทหลวง) ไพรัช ศรีประเสริฐ เลขาธิการ กรรมาธิการฝ่ายสังคม ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะบาทหลวงผู้นำในสังฆมณฑลนำร่อง พร้อมแกนนำคณะทำงานทั้งในสังฆมณฑลต่าง ๆ และสำนักเลขาธิการ กรรมาธิการฝ่ายสังคมฯ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสังคม  สรุปผลสำคัญของการประชุม ประกอบด้วย

1.การทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับกรอบรายละเอียดกิจกรรมที่กำหนดไว้ในเอกสารโครงการ พบว่ามีผลการดำเนินงานทั้ง 3 สังฆมณฑลที่ได้รับการสนับสนุน และเข้าร่วมจากทั้งกลุ่มผู้นำศาสนา และกลุ่มคริสตชนฆราวาสในชุมชนวัดนำร่องทั้ง 15 แห่ง แบ่งออกเป็นสังฆมณฑลละ 5 ชุมชนวัดในการดำเนินโครงการปีที่ 1 นี้

2.การวางแผนการดำเนินงานอนาคตร่วมกัน เพื่อการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพและการบูรณาการที่มุ่งไปสู่เป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ ทั้งด้านการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลสถิติด้านสุราและบุหรี่ในชุมชนวัด การสำรวจและติดตามผลพฤติกรรมผู้ดื่ม/สูบอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น การอบรมขยายผล และการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการจัดทำกติกาชุมชนเพื่อการลด ละ เลิกพฤติกรรม รวมทั้งป้องกันแก้ไขปัญหาสุราและบุหรี่ทั้งในระดับชุมชนวัด สังฆมณฑล และบูรณาการร่วมกับเครือข่ายคณะทำงานรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตต่อไป

3.การประสานสัมพันธ์และบริหารจัดการร่วมกับ สสส. สำนัก 1 ในฐานะแหล่งทุน รวมทั้งความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกคาทอลิก   นอกจากนี้ ยังมีการระดมความคิดในการค้นหาความสำเร็จ ปัญหา และบทเรียนรู้ในห้วงเวลาของการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ ด้านการเงิน ด้านการจัดกิจกรรม การจัดทำสื่อคำสอนคาทอลิกที่เกี่ยวข้องกับสุราและบุหรี่ ตลอดจนการจัดทำสื่อและสร้างการมีส่วนร่วมของคริสตชนคาทอลิกที่ขยายออกจาก 3 สังฆมณฑลสู่ 10 สังฆมณฑลไทย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลพระคริสตสมภพ อันสอดคล้องกับช่วง 7 วันอันตราย (ปีใหม่ 2018) และช่วงเทศกาลมหาพรตปี ค.ศ.2018 ที่จะถึงอันใกล้นี้ต่อไป  Credit:   Mister-a Nopparat

003

0002

008

05