Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

00000

พิธีปฏิญาณผู้ประกาศพระวรสารเขตแพร่ธรรมเข็กน้อย ในโอกาสฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์เข็กน้อย เพชรบูรณ์ ประธานโดย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้ให้โอวาทข้อคิดแก่ผู้ประกาศพระวรสารและยุวธรรมทูต ที่ปฏิญาณตนจะถือซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 

 ครอบครัว จะสุภาพนอบน้อมถ่อมตน เจริญชีวิตพออยู่พอกิน เป็นประจักษ์พยานขีวิตพระวรสารในชุมชนวัดและในชีวิตประจำวัน โดยปฏิญาณต่อหน้าประธาน พระสงฆ์ บรรดาสัตบุรุษ ที่มาร่วมเป็นกำลังใจและภาวนาในวันฉลองวัดนี้ วันที่  18 พฤศจิกายน 2017

0000000

0002

007

00010

009

005

006

00001

0004

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ