Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

2

สัมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการรณรงค์มหาพรต บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม และ ทีมงาน Caritas นครสวรรค์ ได้มีการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการรณรงค์มหาพรต ให้กับผู้บริหารครูคาทอลิกในโรงเรียน

 

ของนักบวชและรร.สังฆมณฑลนครสวรรค์ ในประเด็น "เพราะความอธรรมจะเพิ่มมากขึ้น ความรักของคนจำนวนมากจะเย็นลง (มธ 24:12) โดยมีบาทหลวง พรชัย สิงห์สา เป็นประธานในมิสซาเปิดการอบรม บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ความหมายของเทศกาลมหาพรต ,ความสำคัญ,คุณค่าชีวิตมนุษย์ในช่วงมหาพรต,แนวทางและหลักปฎิบัติในชีวิตคริสตชน ช่วง 40 ในเทศกาลมหาพรตต้องมีการภาวนา การทำบุญให้ทาน,การจำศีลอดอาหาร,ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ ถ้าเราทำข้อสอนต่างๆเหล่านี้ได้ จะทำให้สังคมมนุษย์เกิดความเป็นธรรม เป็นสุข เกิดความรักล้นใจ สังคมไทยมีสันติสุข ขอให้ผู้บริหาร ครู ได้ใช้เวลาแห่งเทศกาลมหาพรตให้การอบรม สอน ชี้แนะแนวทางให้เด็กนักเรียน แบ่งปัน และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในภาวะลำบากเสมอ พระเจ้าอวยพร  Credit : บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์

34

6 7

9 8

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ