เดกชายชนาธป สวฒนะโสภณเดกชายณฏฐรชย วนพทธเดกหญงอภชญา แสงแกว 02 

 นักเรียน เซนต์นิโกลาสสอบคณิตศาสตร์  O-NET ได้เต็ม 100 คะแนน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนเซนต์นิโกลาสชั้นป.6 ที่ทำคะแนนสอบ O-NET ได้เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ คือ เด็กชายณัฏฐรชัย วันพุทธ, เด็กชายชินาธิป สุวัฒนะโสภณ และเด็กหญิงอภิชญา แสงแก้ว Credit: Lek Chanisara