เดกหญงอภชญา แสงแกว 02เดกหญงซากระ ชบาฮารา

นักเรียน เซนต์นิโกลาสสอบภาษาอังกฤษ O-NET ได้เต็ม 100 คะแนน ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเซนต์นิโกลาส นักเรียนชั้นป.6 ที่ทำคะแนนสอบ O-NET ได้เต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ คือ เด็กหญิงซากุระ ชิบาฮาร่า และเด็กหญิงอภิชญา  แสงแก้ว  Credit:  Lek Chanisara