16587357 1869140093384657 1619894192131861350 o

วันอาทิตย์ใบลานวัดวัดน.ยอแซฟพิจิตรวันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 2018 วันอาทิตย์ใบลาน เริ่มเข้าสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ช่วงเวลาพิเศษของการไตร่ตรองชีวิตคริสตชนวัดน.ยอแซฟพิจิตร

 28947050 1869140290051304 8441364456105616411 o28947186 1869139940051339 7481428896508549232 o

28954284 1869140260051307 7856274766947637800 o29060939 1869140330051300 3588826711029983570 o

29064064 1869140133384653 530903642115256598 o29594440 1869139956718004 8465809460258227904 n