ขอเชิญเชิญงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

สังฆมณฑลราชบุรี เป็นเจ้าภาพครับ