31715196 2202701853079372 4209901706311368704 n

การอบรมคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ2018 

ขอเชิญคุณครูคาทอลิก ครูคำสอน ฆราวาสคริสตชน นักบวช และผู้สนใจเข้ารับการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ ซึ่งเปิดการอบรมเป็นปีแรก 2018 นี้

 31910971 2202701839746040 5027257115434024960 n