Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

 

7

ฉลองวัดนักบุุญฟรังซิส เดอ ซาวด์ บ้านตีนธาตุ

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019 โดยได้รับเกรียติจากพระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัด ภายในงานมีการรื้อฟื้นคำปฏิญาณของศีลสมรสให้กับชาวบ้าน อวยพรเด็กๆ และแสดงความยินดีกับซิสเตอร์ชุมชน เขต 3 

4

3

1

2

5

6

 

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ