1

 พระคุณเจ้าไปถวายบูชาขอบพระคุณที่หมู่บ้านซอแคลู่

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019 พระคุณเจ้ายอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้ถือโอกาสลงเยี่ยมชาวบ้านที่ซอแคลู่ และได้ถวายบูชาขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกับชาวบ้าน 

5

2

3

4