2

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับสังฆมณฑลนครสวรรค์

 

วันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ.2562 ทางสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากระบวนการและมาตราการ /นโยบาย เพื่อการ ลด ละ เลิกสุรา/บุหรี่ ในพื้นที่สังฆมณฑล โดยได้จัดอบรมที่วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์

1

3

4

5