1

งานเลี้ยงฉลองขอบคุณกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานพม่า และกลุ่มคนเก็บของเก่า จ.นครสวรรค์

 

2

4

6

5