กิจกรรมเยาวชนตลอดปี 2020 – 2021

2 นาที

วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2020  แผนกเยาวชน / สื่อมวลชนคาทอลิก และทีมงานได้จัดค่ายผู้นำเยาวชน สังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ สามเณราลัยจอห์น ปอล นครสวรรค์ ทั้งนี้การจัดค่ายครั้งนี้เพื่อให้ผู้นำเยาวชนของแต่ละวัดได้นำความรู้ ประสบการณ์ เพื่อที่จะพัฒนาตนเองและเยาวชนของแต่ละวัดได้ดีขึ้นและเป็นหนึ่งเดียวกัน

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบรอบ 1 ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยของพระสันตะปาปาฟรังซิส และพิธีเปิดปีเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ทั้ง 11 สังฆมณฑลและองค์กรต่างๆได้ส่งตัวแทนผู้ประสานงาน และเยาวชนมาเข้าร่วมรวมถึงสังฆมณฑลนครสวรรค์ด้วยเช่นกัน

วันที่ 10-12 ธันวาคม 2020 แผนกเยาวชนและผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้จัดค่ายเยาวชนและเปิดปีเยาวชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ สามเณราลัยจอห์นปอลนครสวรรค์ ซึ่งมีเยาวชนจากเขตวัดต่างๆได้มาเข้าร่วม และทำกิจกรรมร่วมกัน

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2020 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ มัธโนทัย ตาก ได้จัดค่ายคุณธรรม ในหัวข้อ “ความจริงทำให้เป็นอิสระ” ทั้งนี้ คุณพ่อ พรชัย สิงห์สา คณะบราเดอร์เณรใหญ่ และทีมงานสื่อมวลชน เป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้

วันที่เสาร์ 13 มีนาคม 2021 กิจกรรม “ชุมนุมเยาวชน สังฆมณฑลนครสวรรค์” จาริกกางเขน จากเกาะญวน สู่ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
ปีคริสตศักราช 2021 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย กำหนดให้เป็นปีเยาวชนคาทอลิก
และเชิญชวนให้ทุกสังฆมณฑลได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรดาเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของ เยาวชน และเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปกับพวกเขา เหมือนไม้กางเขนของพระคริสตเจ้าที่ได้เดินเคียงข้างกับพวกเขาเสมอ ในเดือนมีนาคม 2021 เป็นเดือนที่หน่วยงานเยาวชน สังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้รับมอบกางเขน ที่เวียนไปในทุกสังฆมณฑล รับมอบกางเขนเพื่อจัดกิจกรรมภายในสังฆมณฑล …. ซึ่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ กำหนดการจัดกิจกรรมจาริกกางเขนขึ้นที่เกาะญวน เพื่อให้บรรดาเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาของ ความเชื่อคริสตศาสนาจากบรรพบุรุษที่เคยฝังร่าง และเคยอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ จนทุกคนเรียกติดปากว่า “เกาะญวน”

วันที่ 8-12 เมษายน 2021 คณะคุณพ่อ บราเดอร์ ร่วมกับแผนกสื่อมวลชนคาทอลิก สังมณฑลนครสวรรค์ ได้จัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนในรูปแบบออนไลน์ (live streaming) เพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2021 คุณพ่อจิตตาภิบาลแผนกเยาวชน คณะบราเดอร์ ผู้ประสานงานเยาวชน ร่วมกับสื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้จัดค่ายเยาวชนสังฆมณฑลนครสวรรค์โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ (live streaming)  ในชื่อค่ายว่า covid camp season 2   

Related Post

เรื่องล่าสุด