พิธีปิดปีเยาวชน ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง

< 1 นาที

วัน 20- 21 พฤศจิกายน 2021 ที่อัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง ได้จัดพิธีปิดปีเยาวชนที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ โดยบรรยากาศภายในงานได้มีตัวแทนเยาวชนจากแต่ละสังฆมณฑลได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีปิดและได้มีกิจกรรม (ภายใน)

การภาวนาแบบเทเซ่ (แบบรวมทุกสังฆมณฑล)

Related Post

เรื่องล่าสุด