พิธีปลงศพ คุณพ่อเปโตรประพันธุ์ กลัมพัก

< 1 นาที

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2022 ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ เวลาประมาณ 10:00 น. ได้จัดงานพิธีปลงศพ ให้กับ คุณพ่อเปโตรประพันธ์ุ กลัมพัก ซึ่งเป็นพระสงฆ์ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ ซึ่งพระเจ้าได้เรียกไปหาพระองค์ ภายในงานได้มีพระสังฆราช พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พี่น้องพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษทั้งในสังฆมณฑลและต่างสังฆมณฑลได้มาร่วมพิธี…

ตลอดระยะเวลาทีาผ่านมาคุณพ่อได้ปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์ได้อย่างดี และอภิบาลสัตบุรุษและแพร่ธรรมในเขตพื้นที่สูง คุณพ่อได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องพระสงฆ์และสัตบุรุษทั้งในเขตวัดและต่างวัด…

เชิญชวนให้พี่น้องทุกท่านช่วยสวดภาวนาให้กับคุณพ่อประพันธุ์ กลัมพัก ด้วยนะครับ….

Related Post

เรื่องล่าสุด