สารแสดงความอาลัยในการจากไปของ ภราดาวิกตอร์ กิล มูนโยส

< 1 นาที

ผู้ที่มีความเชื่อในองค์พระคริสตเจ้าแม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต” (ยน 11:25)

            ภราดา วิกตอร์ กิล มูนโยส ห่วงใยคนยากไร้ และเป็นนักสร้างโอกาสให้ผู้ที่ขาดแคลน ท่านริเริ่มโรงเรียนกองขยะที่นครสวรรค์ ในยุคสมัยที่ผู้คนไม่สนใจกัน ไม่สนใจคนยากจน ที่ริเริ่มให้เกิดโครงการที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การช่วยเหลือด้วยการให้การศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เขามีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้เขามีตัวตนในสังคม และช่วยให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

            ท่านร่วมงานกับหน่วยงาน NCCM ในการให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องชาติพันธุ์ และพี่น้องประเทศเพื่อนบ้าน ในการให้การศึกษา และหาแนวทางในการช่วยเหลือด้านคุณภาพการใช้ชีวิต

            ท่านยังช่วยเหลือในการให้แนวคิดเรื่องงานด้านสังคม กับหน่วยงานของพระศาสนจักรท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้านสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานาน

            การดำเนินชีวิต รูปแบบการทำงาน การให้ความสนใจต่อผู้ทุกข์ยาก เป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมของการดำเนินชีวิตนักบวช ตามแบบอย่างของนักบุญยอห์น บัปติส เดอ ลาซาล ผู้ก่อตั้งคณะฯ … การดำเนินชีวิตของท่านสะท้อนการประทับอยู่ของพระเจ้า และท่านเป็นสักขีพยานถึงการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสตเจ้า โดยมีองค์พระจิตเจ้าที่ผลักดันให้ท่านมีพลังในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคม

            ขอพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพได้รับวิญญาณของท่านให้อยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์

Related Post

เรื่องล่าสุด