แสงธรรม..สอนให้ฉันเคียงข้างประชาชน

< 1 นาที

1

​เพจ เฟซบุกของบ้านเณรใหญ่แสงธรรม ลงภาพกิจกรรม “ครัวอาสา” ในภาวะวิกฤติโควิด 19 จากผลิตผลของแสงธรรมเอง และจากผู้สนับสนุนที่ให้ความช่วยเหลือ … ภาพเหล่านี้แสดงอัตลักษณ์ของความเป็น “แสงธรรม” … แสงธรรม คือแสงสว่างส่องโลก ที่แปลจากภาษาละตินจากคำว่า “Lux Mundi” แสงสว่างสองโลก แม้ในช่วงแรกที่หาคำแปลภาษาไทย … แรก ๆ บ้านเณรใหญ่ใช้คำทับศัทพ์ภาษาละติน เรียกกันว่า “บ้านเณรลุกซ์มุนดี … ต่อมาเริ่มหาคำแปลภาษาไทย และเกือบจะได้ชื่อว่า “รัศมีธรรม” … ซึ่งปัจจุบัน บ้านเณรใหญ่ ในนามว่า “บ้านเณรแสงธรรม” 

2

​กิจกรรมอาสาของแสงธรรม เด่นชัดที่บรรดาเณรออกไปทำงานอภิบาลในสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นสามเณร ก่อนหน้านั้นก็มี สมัยปัจจุบันก็ยังคงอยู่ … สมันที่ผมเป็นเณร ปี 2ไปทำงานอภิบาลเยาวชน ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน ปีที่ 3 ทำงานอภิบาลชุมชน วัดนักบุญเปโตร สามพราน ซึ่งมีหลายซอย ผมทำงานที่ซอยฝันอร่อย ถ้าเป็นสามเณรกลุ่มชาติพันธุ์ ทำงานอภิบาลกลุ่มชาติพันธุ์ ปี 4 งานอภิบาลแรงงานสัมพันธ์ ที่กระจายตัวอยู่ในหลายสถานที่  สมัยนั้นไปทำงานที่วัดนักบุญอันนา ท่าจีน (เด็กมอญ – พม่าในชุมขน)… ปีเทววิทยา ได้รับมอบหมายให้ทำงานอภิบาลวัดต่าง ๆ ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ … ปี 6 ผมไปทำงานอภิบาลที่วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด ส่วนในปีที่ 7 ผมไปทำงานอภิบาลที่วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง … 

​กิจกรรมอาสาของแสงธรรม หรือจะเรียกว่างานอภิบาล เป็นเป้าหมายปลายทางของการอบรมทุกมิติ … การอบรมทุกด้านมุ่งไปสู่การเป็นพระสงฆ์ผู้ที่รักในงานอภิบาล

3

​กระบวนการอบรมเพื่อเป็นพระสงฆ์ พระสงฆ์เป็นสงฆ์ของพระคริสตเจ้า ไม่ใช่สงฆ์ของใครคนใดคนหนึ่ง … พระคริสตเจ้าอยู่ในมวลบรรดาสัตบุรุษ ดังนั้นท่านบรรดาพระสงฆ์ จึงเป็นสงฆ์ของมวลชนเพื่อประกาศข่าวดี แก่บรรดาสัตบุรุษ … กระบวนการอบรมเพื่อเป็นพระสงฆ์เพื่อให้บรรดาพระสงฆ์ได้เป็นศาสนบริกรแห่งการประกาศข่าวดีแก่มวลสัตบุรุษด้วย “ความรัก” จากเอกสารสภาพระสังคายนาวาติกันที่ 2 (Pastores Dabo Vobis) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการอบรมเพื่อเป็นผู้อภิบาลและประกาศพระวรสารที่ดีว่า … 1.การมีชีวิตจิต (Spiritual) ที่ลุ่มลึก อันเป็น “หัวใจ” ที่จะทำให้พื้นฐานในการดำเนินชีวิตมีพระเจ้าเป็น “หัวใจ” และศูนย์กลาง พระสงฆ์จึงไม่ควรละเว้นการถวายบูชาขอบพระคุณ การสวดทำวัตร การสวดภาวนา และการเข้าเงียบทั้งส่วนตัว และส่วนรวม …. 2. ความเป็นมนุษย์ (Human) ซึ่งถือว่าเป็น “พื้นฐาน” เพราะจะสามารถอยู่กับมวลสัตบุรุษในงานอภิบาลของท่านได้อย่างมี “สันติสุข” ด้วยการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้จักตนเอง ยอมรับธรรมชาติของมนุษย์ อารมณ์ เป็นคนจริงใจ จริงจัง มีวุฒิภาวะ (Maturity) มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีการอุทิศตน มีความสัมพันธ์ที่ดี มีมโนธรรมที่ถูกต้อง สุขุม ตัดสินใจรอบคอบ ยึดความถูกต้อง มากกว่าถูกใจ …                     3. ความรู้ (Intellectual) ถือว่าเป็น “เครื่องมือ” ในการเทศน์สอน อบรม ให้ความรู้แก่สัตบุรุษในการดูแล พระสงฆ์เองต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต สนใจสิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง คำสอน พระคัมภีร์ เทววิทยา ปรัชญา และความรู้ทั่วไป เพื่อเป็นเครื่องมือในการประกาศข่าวดี 4. งานอภิบาล และการประกาศข่าวดี (Pastoral)  จึงเป็น “เป้าหมาย” ของการเป็นพระสงฆ์ ก็เพื่องานอภิบาล และการประกาศพระวรสาร บรรดาพระสงฆ์ขอให้ฟังคำเตือนใจของเราที่ว่า “พระสงฆ์ถูกส่งไปเพื่อรับใช้และประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้น” หากเป้าประสงค์เพื่อกิจการนี้ จะทำให้พระสงฆ์ออกไปสู่หมู่บ้านอื่น เพื่อรับใช้ผู้คน ไม่จับเจ่าเฉพาะในหมู่บ้านเดียว หรือตั้งกลุ่มเพื่อติฉินนินทา ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี และไม่มี “สันติสุข” ภายในกลุ่มคริสตชน พึงระวังหากพระสงฆ์ ไม่ประกาศข่าวดี เท่ากับว่า “ท่านกำลังประกาศข่าวร้าย” และจงตระหนักว่า “เราถูกส่งมารักสัตบุรุษ” ไม่ใช่ “ทะเลาะกับสัตบุรุษ” (คัดมาจาก สนว 016/2020 สาสน์อภิบาลของสังฆมณฑลนครสวรรค์ เรื่องชีวิตสงฆ์แห่งการประกาศพระวรสาร)

4

​เห็นภาพครัวอาสาของแสงธรรม ที่เริ่มต้นจากบรรดาผู้ให้การอบรม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บรรดาสามเณร (บางส่วนยังไม่ได้กลับจากสังฆมณฑล) นี่เป็นภาพที่สะท้อนการเป็นแสงธรรม … แสงสว่างที่ยืนเคียงข้างสังคม … เราไม่อาจทนได้หากมีใครสักคนกำลังเป็นทุกข์ และการอบรมของแสงธรรม ต้องมุ่งให้เณรรักงานอภิบาล อยู่เคียงข้างประชาชน ไม่ใช่เงินของประชาชน 

ปล.

​ผมหาภาพเก่า ๆ ของแสงธรรมที่เน้นเรื่องงานอภิบาล … พบภาพหนึ่งที่ประกอบบทความจากหนังสืออนุสรณ์ครบ 25 ปี วิทยาลัยแสงธรรม จากบทความ “จากห้องเรียน สู่โลกกว้าง งานอภิบาล ภารกิจแห่งรัก” ภาพเหล่านี้สะท้อนผลที่คงอยู่ถึงปัจจุบัน อันเป็นเอกลักษณ์ของแสงธรรม

Related Post

เรื่องล่าสุด