ประมุขปกครอง

พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์   วิสิฐนนทชัย  Bishop Joseph Pibul  Visitnondachai ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ปี ค.ศ. 2009-ปัจจุบัน ชีวประวัติ วัน เดือน ปี เกิด  1 มิถุนายน ค.ศ. 1946 เชื้อชาติ  จีนสัญชาติ  ไทยภูมิลำเนา  ต. โสนลอย อ. บางบัวทอง...

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  เกิด 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1949   มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 2 คน  ท่านเป็นบุตรคนที่ 2  บิดาชื่อนาย ยอแซฟ ปิติ...

พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ Archbishop Louis Chamniern Santisukniram ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ปี ค.ศ. 1999-2005  ชีวิตในวัยเด็ก พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์   เกิดวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ.1942 ที่บ้านหนองแสง จังหวัดนครพนม บิดาชื่อนายสมเกียรติ  มารดาชื่อนางเสาร์ สันติสุขนิรันดร์  มีพี่น้องอีก 5...

พระสังฆราช ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค

ชีวิตในวัยเด็ก พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค  เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.1927 เป็นบุตรคนที่ 8 ในจำนวนพี่น้อง 13 คน บิดาชื่อ อาจ มารดาชื่อ ฮวา  อารีพรรค  ท่านมีพี่น้องเป็นซิสเตอร์อีก 3 คน   การศึกษา ท่านรับการศึกษาระดับชั้นประถมปีที่1– 4 ที่โรงเรียนมารียาลัย ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมารดาพิทักษ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล...

พระสังฆราชมิแชล ลังเยร์

พระสังฆราชมิแชล  ลังเยร์ เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1920 ที่นอร์มังดี ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1938 ท่านเข้าบ้านเณรที่เอเวรอส์ ในปี ค.ศ. 1940   ท่านได้ย้ายไปอยู่ที่สามเณราลัยเมืองการ์มส์  จนถึงปี ค.ศ. 1943  ท่านจึงเข้าบ้านเณรใหญ่  คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส  จนกระทั่งได้รับศีลบวช เมื่อวันที่ 21...