Life

พระวาจาประจำวัน 17/06/21

บทอ่านจากพระวรสารตามคำ บอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 6:7-15) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า...

หัวใจของโยเซฟ

1 “หัวใจของบิดา หัวใจของความธรรมดาที่แสนวิเศษ”   วินาทีนั้นที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประกาศต่อหน้ามวลคริสตชน ให้ปีนี้เป็นปีของท่านนักบุญยอเเซฟ ทำให้เราหวนนึกถึงเรื่องราวที่คล้ายคลึงกัน คือ...

พระวาจาประจำวัน … วันที่ 10 มิถุนายน 2021

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 5:20-26) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์ และชาวฟาริสีแล้ว...

พระวาจาประจำวัน … 9 มิถุนายน 2021

บทอ่านจากพระวรสารตามคำ บอกเล่าของนักบุญมัทธิวมธ 5:17-19 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด