พระวาจาประจำวัน

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2022 (วันเสาร์ สัปดาห์ที่13 เทศกาลธรรมดา)

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 9:14-17)  เวลานั้น บรรดาศิษย์ของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง เข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “ทำไมพวกเราและพวกฟาริสีจำศีลอดอาหาร...

วันพฤหัสที่ 30 มิถุนายน 2022

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 9:1-8) เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือข้ามฝั่งกลับมายังเมืองของพระองค์ ทันใดนั้น มีผู้หามคนอัมพาตคนหนึ่งนอนบนแคร่มาเฝ้าพระองค์ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นความเชื่อของเขา...

28 มิถุนายน 2022 (วันอังคาร สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา)

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 16:5-11)  เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “บัดนี้ เรากำลังไปเฝ้าพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา ไม่มีผู้ใดถามเราว่า ‘พระองค์จะเสด็จไปไหน’...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด