พระวาจาประจำวัน

พระวาจาของพระเจ้า 27/07/2021

ทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวมธ 13:36-43 เวลานั้น เมื่อพระเยซูเจ้าทรงแยกจากประชาชนเข้าไปในบ้าน บรรดาศิษย์ จึงเข้ามาทูลว่า “โปรดอธิบายอุปมาเรื่องข้าวละมานในนาเถิด”...

พระวาจาประจำวัน .. วันที่ 8 กรกฎาคม 2021

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 10:7-15)             เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่า “จงไปประกาศว่าอาณาจักร สวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว จงรักษาคนเจ็บไข้ จงปลุกคนตายให้กลับคืนชีพ...

พระวาจาประจำวัน 17/06/21

บทอ่านจากพระวรสารตามคำ บอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 6:7-15) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า...

พระวาจาประจำวัน … วันที่ 10 มิถุนายน 2021

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 5:20-26) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์ และชาวฟาริสีแล้ว...

พระวาจาประจำวัน … 9 มิถุนายน 2021

บทอ่านจากพระวรสารตามคำ บอกเล่าของนักบุญมัทธิวมธ 5:17-19 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด