พระวาจาประจำวัน

พระวาจาของพระเจ้า 26/11/2021

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา ลก 21:29-33 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังว่า “จงมองดูต้นมะเดื่อ และต้นไม้ทั้งหลายเถิด...

พระวาจาของพระเจ้า 16/11/2021

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา ลก 19:1-10   เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าเมืองเยรีโคและกำลังจะเสด็จผ่านเมืองนั้น ชายคนหนึ่งชื่อศักเคียส เป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีเป็นคนมั่งมี...

พระวาจาของพระเจ้า 07/11/2021

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 12:38-44) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนขณะที่ทรงสั่งสอนว่า “จงระวังบรรดาธรรมาจารย์ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา พอใจให้คนทั้งหลายคำนับตามลานสาธารณะ...

พระวาจาของพระเจ้า 06/11/2021

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาลก 16:9-15  เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “ดังนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงใช้เงินทองของโลกอธรรมนี้เพื่อสร้างมิตรให้ตนเอง เพื่อว่าเมื่อเงินทองนั้นหมดสิ้นแล้ว...

พระวาจาของพระเจ้า 05/11/2021

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา ลก 16:1-8  เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “เศรษฐีผู้หนึ่งมีผู้จัดการดูแลผลประโยชน์คนหนึ่ง...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด