Youth

ขอเชิญร่วมชุมนุมพลมารีย์เยาวชน 2023

พลมารีย์ คูเรียนครสวรรค์ ขอเชิญชวนบรรดาน้อง ๆ พลมารีย์เยาวชน เข้าร่วมชุมนุมพลมารีย์เยาวชน เพื่อศึกษาคู่มือ...

สาส์นของพระสันตะปาปาฟรานซิส สำหรับการฉลองวันเยาวชนโลกครั้งที่ 36

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 สมโภชพระเยซูคริสต์กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล “จงลุกขึ้นยืนเถิด เราแต่งตั้งเจ้าเป็นพยานยืนยันสิ่งที่เจ้าเห็น”...

กิจกรรมเยาวชนตลอดปี 2020 – 2021

วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2020  แผนกเยาวชน / สื่อมวลชนคาทอลิก...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด