Report

พิธีปลงศพ คุณพ่อเปโตรประพันธุ์ กลัมพัก

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2022 ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์...

แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ คุณพ่อเปโตร ประพันธ์ุ กลัมพัก และกำหนดพิธีการต่างๆ ขอคำภาวนาสำหรับพี่น้องสงฆ์ท่านนี้ของเราและขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่จะมาร่วมพิธีปลงศพ ในวันที่ 25...

สาส์น พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัยโอกาสวันพุธรับเถ้า และภาวนาเพื่อสันติภาพ ….

…ขอคำภาวนาจากทุกคนเพื่อวอนขอสันติภาพจากเหตุการณ์ประเทศรัสเซียพิพาทกับประเทศยูเครน…. ...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด