Report

พระสังฆราชเยี่ยมเยียนคริสตชนบนดอยเขตแพร่ธรรมปะน้อยปู่และหมู่บ้านพบพละคลี จังหวัดตาก โอกาสปัสกา

พระสังฆราช ยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เยี่ยมเยียนคริสตชนบนดอยเขตแพร่ธรรมปะน้อยปู่และหมู่บ้านพบพละคลี จังหวัดตาก โอกาสปัสกา และทำกิจกรรมวันสงกรานต์...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด