Report

ขอเชิญ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเสกสุสานอาสนวิหารนักบุญอันนา

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเสกสุสานอาสนวิหารนักบุญอันนาวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 10:00 น. (พิธีมิสซาในวัด...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด