พระวาจาประจำวัน

วันพฤหัสที่ 20 พฤษภาคม 2021

ทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 17:20-26) เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นเบื้องบน ตรัสว่า “ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนามิใช่สำหรับคนเหล่านี้เท่านั้น แต่สำหรับผู้ที่จะเชื่อในข้าพเจ้าผ่านทางวาจาของเขาด้วย ข้าแต่พระบิดา...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2021

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 17:11ข-19) เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นเบื้องบน ตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรดเฝ้ารักษาบรรดาผู้ที่ทรงมอบให้ข้าพเจ้าไว้ในพระนามของพระองค์ เพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับพระองค์และข้าพเจ้า...

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2021

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 16:15-20)             เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงปรากฎองค์แก่พวกสาวกทั้งสิบเอ็ด แล้วตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น ผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษ ผู้ที่เชื่อจะทำอัศจรรย์เหล่านี้ได้...

พระวาจาของพระเจ้า วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2021

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 16:23ข-28)            เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานให้กับท่านในนามของเรา จนถึงบัดนี้ ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราเลย จงขอเถิด...

พระวาจาพระเจ้า … วันพฤหัสที่ 14 พฤษภาคม 2021 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 16:20-23)             เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ท่านจะร้องไห้คร่ำครวญ แต่โลกจะยินดี ท่านจะเศร้าโศก แต่ความเศร้าโศกของท่านจะเปลี่ยนเป็นความยินดี...

Latest Update!

กิจกรรมล่าสุด