คุณพ่อปีแอร์ ลาบอรี MEP. (เกษียณ)

ชื่อ – สกุลบาทหลวงปีแอร์ ลาบอรี MEP.
วัน/เดือน/ปี เกิด28 เมษายน 1925
วัน/เดือน/ปี บวช29 พฤษภาคม 1949
ตำแหน่งบ้านพักพระสงฆ์ สูงอายุสิเมโอน (หลังอารามคาแมล)
ที่อยู่สำนักงานสังฆมณฑลนครสวรรค์ 69/39 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000
เบอร์โทรศัพท์0-5622-2352, 0-5631-2893
เบอร์โทรสาร0-5631-2894

เรื่องล่าสุด