บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 15:26-16:4) วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2021 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

< 1 นาที

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2021 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 15:26-16:4)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “เมื่อพระผู้ช่วยเหลือซึ่งเราจะส่งมาจากพระบิดาจะเสด็จมา คือพระจิตแห่งความจริงผู้ทรงเนื่องมาจากพระบิดา พระองค์จะทรงเป็นพยานให้เรา ท่านทั้งหลาย ก็จะเป็นพยานให้เราด้วย เพราะท่านอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกแล้ว เราบอกเรื่องเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะไม่แคลงใจ เขาจะขับไล่ท่านออกจากศาลาธรรม เวลานั้นกำลังมาถึง เมื่อผู้ที่ฆ่าท่านจะคิดว่าตนกำลังถวายคารวกิจแด่พระเจ้า เขาจะทำเช่นนี้ เพราะเขาไม่รู้จักทั้งพระบิดาและเรา แต่เราบอกเรื่องนี้กับท่าน เพื่อว่าเมื่อเวลานั้นมาถึง ท่านจะระลึกได้ว่าเราบอกท่านแล้ว”

ช ว น คิ ด ช ว น รำ พึ ง …

“ยืนยันตัวตน”

คริสตชนต้องเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสตเจ้า

อย่าลืม “ยืนยันตัวตน” ของเรา …

ว่าเราเป็นคริสตชน ผู้เชื่อในพระเจ้า

ด้วยชีวิตที่เลียนแบบพระคริสตเจ้า ในคำสอนของพระองค์ “คำสอนแห่งความรัก”

แอปพริเคชั่น … การทำธุรกรรม หรือเอกสารต่าง ๆ ต้องมีการยืนยันตัวตน

ชีวิตความเชื่อล่ะครับ

ยืนยันตัวตนว่าเป็นคริสตชนหรือเปล่า

หรือเนียน ๆ ไปว่า เราเหมือนจะเป็นคริสตชน

แต่ไม่ได้ปฏิบัติอะไรที่เป็นตัวตนของคริสตชนเลย

วิธีปฏิบัติ เพื่อให้ตัวตนของเราเป็นตัวตนของคริสตชน

คือทำสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอน

“ไม่กลัว” การเป็นคริสตชน

“ไม่สงสัย” ในความเชื่อแม้บางทีมี “คำถาม”

แต่จงเชื่อ และยืนยันตัวตนของเรา “คริสตชน”

Related Post

เรื่องล่าสุด