พระวาจาของพระเจ้า 26/11/2021

< 1 นาที

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา ลก 21:29-33

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังว่า “จงมองดูต้นมะเดื่อ และต้นไม้ทั้งหลายเถิด เมื่อมันแตกใบอ่อน ท่านย่อมรู้ว่า ฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้ว เช่นเดียวกันเมื่อท่านเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ก็จงรู้เถิดว่า พระอาณาจักรของพระเจ้า ใกล้เข้ามาแล้ว เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงลับไป ก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น ฟ้าดินจะสูญสิ้นไป แต่วาจาของเราจะไม่สูญสิ้น ไปเลย”

ข้อคิดจากพระวรสาร: พระเยซูเจ้าตรัสว่า เมื่อมนุษย์สามารถอ่านเครื่องหมายของธรรมชาติได้ เช่น ฤดูร้อนจะมาเมื่อไร เขาน่าจะอ่านเครื่องหมายว่า พระอาณาจักรของพระเจ้าจะมาเมื่อไรสำหรับเราและสำหรับโลก เพื่อความรอด เราควรจับมือพระเจ้าไว้ด้วยมือข้างหนึ่งและทำมาหากินด้วยมืออีกข้างหนึ่ง

Related Post

เรื่องล่าสุด