พระวาจาประจำวัน 17/06/21

< 1 นาที

บทอ่านจากพระวรสารตามคำ บอกเล่าของนักบุญมัทธิว

(มธ 6:7-15)

   เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา จงอย่าพูดซ้ำเหมือนคนต่างศาสนา เขาคิดว่าถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะทรงสดับฟัง อย่าทำเหมือนเขาเลย เพราะพระบิดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการอะไร ก่อนที่ท่านจะขอเสียอีก เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานภาวนาดังนี้

   “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์
   พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
   พระอาณาจักรจงมาถึง
   พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดิน เหมือนในสวรรค์
   โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
   โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
   โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจญ
   แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ”

   “เพราะถ้าท่านให้อภัยผู้ทำความผิด พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็จะประทานอภัยแก่ท่านด้วย แต่ถ้าท่านไม่ให้อภัยผู้ทำความผิด พระบิดาของท่านก็จะไม่ประทานอภัยแก่ท่านเช่นเดียวกัน”

Related Post

เรื่องล่าสุด