สังฆมณฑลนครสวรรค์ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสังฆราชกิตติคุณแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่

< 1 นาที

สาสน์จากพระสังฆราช

ฯพณฯ ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

พระสังฆราชสังฆมณฑลนครสวรรค์

การจากไปของบุคคลที่เรารักนั้น นำความเศร้าโศกมาสู่คนรอบข้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในความเชื่อของเรา เขาได้ไปอยู่ในความรักอันเป็นนิรันดรของพระเจ้า “เท้าของผู้แพร่ธรรมช่างงดงามเหลือเกิน” การประกาศพระวรสาร และเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นพระพรที่พระคริสตเจ้าทรงประทานให้บรรดาอัครสาวก และผู้สืบตำแหน่งต่อมา จนถึงปัจจุบัน พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพ พระองค์ท่านทรงทำงานร่วมกับพระจิตเจ้า ทรงสนับสนุนงานของบรรดาธรรมทูต และบรรดาคริสตชนผู้มีใจศรัทธา พระองค์ทรงทำให้บรรดาธรรมทูตมีพละกำลัง และสติปัญญา ทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เป็นพระพรแห่งความสุขในหนทางแห่งไม้กางเขน พระคุณเจ้าสังวาล พระสังฆราชที่เคารพรักของพวกเรา พระคุณเจ้าได้ทำงานแพร่ธรรมในดินแดนของชนเผ่า ท่านดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายเป็นแบบอย่างแก่บรรดาสัตบุรุษในเขตสังฆมณฑลเชียงใหม่ ในฐานะที่สืบตำแหน่งบรรดาอัครสาวกในการแพร่ธรรม ช่วงชีวิตของการทำงาน พระคุณเจ้าได้ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย เพื่อทำให้งานของพระคริสตเจ้าได้ดำเนินต่อไปบนแผ่นดินนี้ ยิ่งเวลาได้ดำเนินผ่านไปผลงานของพระจิตเจ้าได้เจริญงอกงาม และเกิดดอกออกผลแห่งความรักนี้ ล้วนเป็นประจักษ์พยานถึงการดำรงอยู่ของพระองค์ ผู้ทรงเป็นความรัก และเมตตาในนามของคณะสงฆ์ นักบวชชายหญิง และพี่น้องสัตบุรุษสังฆมณฑลนครสวรรค์ ขอร่วมในความโศกเศร้าต่อการจากไปในครั้งนี้ และวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้า โปรดให้พระคุณเจ้าได้พบพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์แห่งความรัก และเมตตา พระองค์ผู้ทรงรักท่านอย่างมากล้น พร้อมทั้งได้พักผ่อนในสันติสุขกับพระองค์ท่านตลอดไป

เคารพรักในพระคริสตเจ้า

พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์


ติดตามถ่ายทอดสดออนไลน์
พิธีมิสซาและสวดภาวนาอุทิศแด่
พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
กำหนดการสวดภาวนาและพิธีปลงศพ
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022
เวลา 17.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดพระจิตเจ้า
หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ…สวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
วันเสาร์ที่ 12 – วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022
เวลา 17.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดเซนต์หลุยส์
หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ…สวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022
เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
บรรจุศพ ณ สุสานของอาสนวิหารอัสสัมชัญ
ทั้งนี้ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนาอุทิศได้ทุกวัน ทั้ง 2 ช่องทางหลักของสื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Page FB : https://www.facebook.com/Mediabkk
YouTube : CATHOLIC BKK

Related Post

เรื่องล่าสุด