สาส์น พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
โอกาสวันพุธรับเถ้า และภาวนาเพื่อสันติภาพ ….

< 1 นาที

…ขอคำภาวนาจากทุกคนเพื่อวอนขอสันติภาพจากเหตุการณ์ประเทศรัสเซียพิพาทกับประเทศยูเครน….

Related Post

เรื่องล่าสุด