สุขสันต์วันเกิด … พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

< 1 นาที

โอกาสวันคล้ายวันเกิดของพระคุณเจ้า ครบ 75 ปี
ทีมงานสื่อมวลชนคาทอลิก … พร้อมด้วยคริสตชนสังฆมณฑลนครสวรรค์

ขอพรจากพระเจ้า เพื่อพระคุณเจ้าจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง

มีความสุขในทุกวันเสมอครับ

พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์  วิสิฐนนทชัย ค.ศ. 2009 –ปัจจุบัน คติพจน์ “พระเจ้าเป็นความรัก” เป็นพระสังฆราชที่เรียบง่าย สมถะ ท่านให้ความสนใจกับคนยากจน การให้ทาน และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือพวกเขา ตัวอย่างงานที่ท่านทำเพื่อช่วยเหลือคนยากจน เช่น ช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัย คนเก็บขยะ ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานต่างชาติ ท่านได้ช่วยเหลือให้โอกาสเด็กยากจนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ได้มาเรียนในโรงเรียนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง สิงห์บุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนของสังฆมณฑล ท่าน ได้ทำงานอภิบาลสนใจวัดเล็กๆ ที่ถูกทอดทิ้ง ท่านพยายามรื้อฟื้นความเชื่อและขยายงานอภิบาลไม่ใช่แค่ระดับวัดหรือคริสตชนเท่านั้น แต่ท่านทำในระดับชุมชนหมู่บ้าน รวมถึงจังหวัดด้วยโดยไม่แบ่งแยกศาสนาเเต่คิดว่าทุกคนคือลูกของพระเจ้า ท่านเปิดโอกาสให้ฆราวาสได้มีบทบาทในการช่วยเหลือด้วยการเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ประกาศข่าวดี ซึ่งทางเขต 3 ของสังฆมณฑลเรียกว่าซิสเตอร์ชาวบ้าน หรือบราเดอร์หมู่บ้าน ด้านการ บริหารงานท่านมีความปรารถนาให้แต่ละเขตทั้ง 3 เขตมีความเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยเหลือกันเป็นรูปแบบการทำงานที่มาจากรากฐานของสภาพความเป็นจริงในแต่ละเขต

Related Post

เรื่องล่าสุด