พระสงฆ์ในสังฆมณฑล

เข้าเงียบพระสงฆ์สังฆมณฑลนครสวรรค์ และพิธีเสกน้ำมัน ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา

เมื่อวันที่ 13 และ 14 เมษายน 2022 ได้มีการประชุมเข้าเงียบของพระสงฆ์ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ โดยพระสังฆราช พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ พระสังฆราช จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง ซึ่งอดีตท่านได้เคยเป็นประมุขแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ พร้อมทั้งบรรดาพระสงฆ์ของสังฆมณฑล ในการประชุมเข้าเงียบของพระสงฆ์ได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในสังฆมณฑล เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 14 เมษายน 2022...

พิธีปลงศพ คุณพ่อเปโตรประพันธุ์ กลัมพัก

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2022 ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ เวลาประมาณ 10:00 น. ได้จัดงานพิธีปลงศพ ให้กับ คุณพ่อเปโตรประพันธ์ุ กลัมพัก ซึ่งเป็นพระสงฆ์ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ ซึ่งพระเจ้าได้เรียกไปหาพระองค์ ภายในงานได้มีพระสังฆราช พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พี่น้องพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษทั้งในสังฆมณฑลและต่างสังฆมณฑลได้มาร่วมพิธี… ตลอดระยะเวลาทีาผ่านมาคุณพ่อได้ปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์ได้อย่างดี...

แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ คุณพ่อเปโตร ประพันธ์ุ กลัมพัก และกำหนดพิธีการต่างๆ ขอคำภาวนาสำหรับพี่น้องสงฆ์ท่านนี้ของเราและขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่จะมาร่วมพิธีปลงศพ ในวันที่ 25 มีนาคม ดังนี้ครับ ขอความร่วมมือในการตรวจ ATK ส่วนตัว หรือ จะมาตรวจได้ก่อนเข้าร่วมงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ที่ยังต้องจำกัดผู้เข้าร่วมงาน และลดความแออัด จึงขอให้ผู้ที่จะมาร่วมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ การสวมหน้ากากอนามัย ฯลฯ … สำหรับพี่น้องเขต 3 สามารถร่วมพิธีมิสซา และอำลา (วางดิน...

คุณพ่อมัทธิว อารี วรศิลป์

ชื่อ - สกุลคุณพ่อมัทธิว อารี วรศิลป์วัน/เดือน/ปี เกิด20 มิถุนายน 1933วัน/เดือน/ปี บวช27 ธันวาคม 1962ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมาแตร์เดอี อัสซุมตาที่อยู่ถ.ทางหลวง หมายเลขที่ 21 ม.4 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130เบอร์โทรศัพท์0-3642-6037เบอร์โทรสาร-

คุณพ่อมีแชล กูตังด์ MEP. (เกษียณ)

ชื่อ - สกุลคุณพ่อมีแชล กูตังด์ MEP. (เกษียณ)วัน/เดือน/ปี เกิด2 ตุลาคม 1932วัน/เดือน/ปี บวช29 มิถุนายน 1960ตำแหน่งบ้านพักพระสงฆ์ สูงอายุสิเมโอน (หลังอารามคาแมล)ที่อยู่สำนักงานสังฆมณฑลนครสวรรค์ 69/39 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000เบอร์โทรศัพท์0-3641-1971 มือถือ 081-2508360เบอร์โทรสาร0-3641-1971

คุณพ่อโรแบรต์ บีโยต์ MEP. (เกษียณ)

ชื่อ - สกุลคุณพ่อโรแบรต์ บีโยต์ MEP. (เกษียณ)วัน/เดือน/ปี เกิด7 มีนาคม 1934วัน/เดือน/ปี บวช2 กุมภาพันธ์ 1959ตำแหน่งบ้านพักพระสงฆ์ สูงอายุสิเมโอน (หลังอารามคาแมล)ที่อยู่สำนักงานสังฆมณฑลนครสวรรค์ 69/39 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000เบอร์โทรศัพท์0-5626-1690เบอร์โทรสาร-

คุณพ่อปีแอร์ ลาบอรี MEP. (เกษียณ)

ชื่อ - สกุลบาทหลวงปีแอร์ ลาบอรี MEP.วัน/เดือน/ปี เกิด28 เมษายน 1925วัน/เดือน/ปี บวช29 พฤษภาคม 1949ตำแหน่งบ้านพักพระสงฆ์ สูงอายุสิเมโอน (หลังอารามคาแมล)ที่อยู่สำนักงานสังฆมณฑลนครสวรรค์ 69/39 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000เบอร์โทรศัพท์0-5622-2352, 0-5631-2893เบอร์โทรสาร0-5631-2894

คุณพ่อยัง หลุยส์ ปิแอร์ จักแมง MEP. (มรณภาพ)

ชื่อ - สกุลคุณพ่อยัง หลุยส์ ปิแอร์ จักแมง MEP. (มรณภาพ)วัน/เดือน/ปี เกิด9 มกราคม 1922วัน/เดือน/ปี บวช21 ธันวาคม 1946ตำแหน่งบ้านพักพระสงฆ์ สูงอายุสิเมโอน (หลังอารามคาแมล)ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์-เบอร์โทรสาร-

คุณพ่อเบเนดิกต์ ศิริชาญ เอียงผาสุข

ชื่อ - สกุลคุณพ่อเบเนดิกต์ ศิริชาญ เอียงผาสุขวัน/เดือน/ปี เกิด12 กุมภาพันธ์ 1966วัน/เดือน/ปี บวช8 มิถุนายน 2003ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนานครสวรรค์เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ ตากเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา แม่สอด ตากที่อยู่อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ ช.95 ถ.สวรรค์วิถึ ซ.เทวาวิถีอ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000เบอร์โทรศัพท์0-5622-2608เบอร์โทรสาร0-5622-4437

คุณพ่ออันตน ประเสริฐ สิทธิ

ชื่อ - สกุลคุณพ่ออันตน ประเสริฐ สิทธิวัน/เดือน/ปี เกิด1 กรกฏาคม 1950วัน/เดือน/ปี บวช12 เมษายน 1980ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคาทอลิก  เซนต์นิโกลาส  (พิษณุโลก)ที่อยู่228  ถ.วิสุทธิกษัตริย์  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000เบอร์โทรศัพท์0-5530-2622  มือถือ 081 – 3119182เบอร์โทรสาร0 -5530-2622

คุณพ่อเบเนดิกต์ มนัส ศุภลักษณ์

ชื่อ - สกุลคุณพ่อเบเนดิกต์ มนัส ศุภลักษณ์วัน/เดือน/ปี เกิด7 ธันวาคม 1949วัน/เดือน/ปี บวช10 ธันวาคม 1975ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคาทอลิก กำเเพงเพชรที่อยู่194/2  ม.3  ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000เบอร์โทรศัพท์081-887-3563