คุณพ่ออันตน ประเสริฐ สิทธิ

ชื่อ – สกุลคุณพ่ออันตน ประเสริฐ สิทธิ
วัน/เดือน/ปี เกิด1 กรกฏาคม 1950
วัน/เดือน/ปี บวช12 เมษายน 1980
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคาทอลิก  เซนต์นิโกลาส  (พิษณุโลก)
ที่อยู่228  ถ.วิสุทธิกษัตริย์  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000
เบอร์โทรศัพท์0-5530-2622  มือถือ 081 – 3119182
เบอร์โทรสาร0 -5530-2622

เรื่องล่าสุด